STYPENDIA

oferowane studentom
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
rok akademicki 2019/2020


Od dnia 1 lipca 2019 roku wszystkie wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, o zapomogę oraz stypendium Rektora są przyjmowane w Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów przy ulicy Bażyńskiego 1a, pok. 116.

Kontakt z COSSiD:  
cossid@ug.edu.pl  lub  58-523-21-87

 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, mogą uzyskać pomoc materialną z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w postaci następujących stypendiów:

 • stypendium socjalne

 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie

 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • zapomogi losowej

Stypendium socjalne

Stypendia socjalne przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne na wniosek studenta. Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.

1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.
Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

 • 670zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

 • 590zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

 • 520zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

 • 780zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

 • 700zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

 • 630zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

3. Wykaz dokumentów niezbędnych do obliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny znajduje się w Rozdziale V Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG [PDF, 399 KB].

4. Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie.

5. Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku.

6. Stypendium socjalne można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

7. Stypendium socjalne przyznawane jest na 9 miesięcy.

8. Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca

 

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane, jeżeli student posiada jedno z poniższych osiągnięć:

 1. wysoką średnią ocen,
   

 2. wybitne osiągnięcia naukowe:

a)   publikację książkową recenzowaną lub co najmniej 2 publikacje naukowe z wymienionych poniżej:

 • artykuł w czasopiśmie recenzowanym,

 • artykuł lub rozdział w książce,

 • artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,

 • publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,

 • artykuł w zeszycie naukowym,

 • publikacja w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego).

b)    nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich

 • otrzymanie nagrody za zajęcie I-VI miejsca w konkursie międzynarodowym,

 • otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim

c)    opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania:

 • referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej

 • prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową

d)   uzyskanie patentu lub wzoru użytkowego.
 

3)   wybitne osiągnięcia sportowe:

 • zajęcie I - III miejsca Mistrzostw Polski AZS, Mistrzostw Polski w typie Uczelni, Akademickich Mistrzostw Polski w typie Uczelni lub Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych:

  • indywidulanie,

  • drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji

 • reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,

 • wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych - w najwyższej klasie rozgrywkowej,

 • udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,

 • udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
   

4)   wybitne osiągnięcia artystyczne:

 • zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,

 • autorstwo/występ w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach.
   

Student może ubiegać się o otrzymanie świadczenia na jednym kierunku, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku. Wyjątek stanowią studia drugiego stopnia, rozpoczęte w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na 9 miesięcy. Świadczenia wypłacane są od grudnia (z wyrównaniem za październik i listopad) do czerwca.